Lubuskie szlaki nordic walking - Śladem kulturowym przez wieki – szlaki w Gminie Maszewo

Rybakówka SZLAK ZIELONY

Trasa: Trzebiechów- wokół stawów rybnych - Trzebiechów

Rodzaj trasy: krajobrazowa
Stopień trudności: łatwa
Czas przejścia: pętla mała 2h (5,4km), pętla duża 3h (7,5 km)
Walory: Trasa prowadzi wokół i pomiędzy stworzonymi w średniowieczu przez Cystersów stawami rybnymi Trzebiechów

Trzebiechów - Owalnica której początki sięgają 1308 roku. Z czasem przekształciła się w wielodrożnicę. We wsi istniał majątek, po którym pozostał wciąż działający folwark i przypałacowy park z XVIII w. W okolicy odkryto 5 stanowisk archeologicznych.

Zanotowano gniazdo orła bielika. Orzeł bielik to największy ptak szponiasty północnej Europy. Bieliki mają szerokie, prostokątne skrzydła o palczastych końcach lotek. Gdy krążą skrzydła trzymają płasko lub nieznacznie uniesione. W powietrzu rzuca się też w oczy krótki ogon - w odróżnieniu od długich skrzydeł. Długość ciała ok. 85-95 cm, rozpiętość skrzydeł u samca do 220 cm a u samic do 240 cm. Zakłada gniazda w różnorodnych krajobrazach, w których występują jeziora i stawy, tereny podmokłe lub cieki wodne, w starodrzewach w pobliżu dużych, otwartych zbiorników wodnych. Unika terenów górzystych, bezleśnych i bez zbiorników wodnych, ale też rozległych i zwartych kompleksów leśnych

Skórzyn

Nazwa wsi jako Skorin pojawia się w 1308 roku. Właścicielami Skórzyna byli  między innymi ród Grunberg i Finckelstein. Do 1937 roku nosiła nazwę Skyren, co w języku łużyckim ma znaczyć tyle co światło. Pobliskie stawy rybne wykopali i zarządzali nimi joannici z Łagowa.

 

Leo Caprivi

Skórzyn jest znany z tego, że ostatnie 5 lat życia spędził tu Leo Caprivi. Był kanclerzem po Otto Bismarcku w latach 1890-1894 i próbował wprowadzić zmiany zarówno w polityce zewnętrznej jak i wewnętrznej. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Skórzynie u bratanicy (dom nr 45). Tu umarł w 1899 i został pochowany.

 

Szlak Naftowy SZLAK CZERWONY

Trasa: Maszewo- Połęcko (Krzesiński Park Krajobrazowy po przepłynięciu promem na drugi brzeg Odry - Maszewo
Rodzaj trasy: Krajobrazowo-przyrodnicza
Stopień trudności: łatwa
Czas przejścia: 3h (10km)
Walory: Przejażdżka promem na drugi brzeg Odry i możliwość zwiedzenia Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Zwiedzenie miejsca, w którym po raz pierwszy na ziemiach Zachodniej Polski odkryto ropę naftową.

 

Maszewo
Pierwsze wzmianki o Maszewie (niemiecka nazwa Messow) pochodzą z 1251 roku kiedy to Otto syn kasztelana krośnieńskiego Konrada nadał opatowi Henrykowi z klasztoru cystersów w Lubiąży majątek Maszewo.Następnym właścicielem wsi został rycerz Zygmunt von Rotenburg jako lennik margrabiego z wsi Maszewo. Kolejnym właścicielem majątku był Balizar von Loben.  W przeszłości obszar gminy podzielony był na szereg majątków rycerskich, których najstarsi właściciele pochodzili już z XIII w. W następnych stuleciach majątki często zmieniały swoich właścicieli. W okolicy Maszewa znajduje się czternaście stanowisk archeologicznych (wczesnodziejowe, średniowieczne, i nowożytne).

Kościół w Maszewie
W ciągu stuleci istniały tutaj 3 budowle kościelne. Istnienie pierwszej budowli drewnianej z 1590 roku opisał proboszcz Elias Lauriscius. Pierwsza wzmianka o murowanym kościele, pojawiła się w źródłach historycznych z 1656 roku. W latach 1909-1914 kościół został zburzony, a na jego miejscu powstała neogotycka budowla z cegły jaką widzimy dzisiaj. Na uwagę zasługują dwa dzwony z XV wieku znajdujące się na wieży, potwierdzające długą tradycję kościoła.

Połęcko
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1277 roku, ale istniejące stanowiska archeologiczne ujawniają wczesnodziejowe i średniowieczne dzieje wsi. Wieś była własnością miasta Krosna. Niektórzy łączą istniejącą tu przeprawę na Odrze w najazdami cesarza Henryka II na państwo Piastów w roku 1005 i 1015. Według niektórych badaczy gdzieś w okolicach Połęcka przeprawiała się cesarska armia. Pierwotnie owalnica, obecnie wielodrożnica z zabudową zwartą, kalenicową i szczytową. Po zlikwidowanym cmentarzu z XIX wieku zachowany drzewostan.

Rybaki
Wieś posiada charakterystyczną zwartą zabudowę wiejską. Długą historią potwierdzają  stanowiska archeologiczne a jest ich piętnaście. Najstarsze pisane wzmianki o Rybakach pochodzą z 2. poł. XIII w. Ponownie istnienie wsi potwierdzono w 1438 r., kiedy to czynsze z miejscowości odkupili od księcia głogowskiego Henryka, bracia Hans i Lorenz von Knobelsdorf. W XVI w. wieś przeszła w ręce rodu von Löben. Po 1850 r. doszło do częściowego podziału dóbr szlacheckich między licznych chłopów.

Kościół w Rybakach
Zbudowano go w 2. poł. XVII w. Ma konstrukcję szkieletową. Na emporze organowej zachował się napis wskazujący okres budowy i jego fundatora: „w 1659 r. Dom Boży przez Johanna Fridricka v. Löben został wybudowany i 14.10.1677 poświęcony”. Około roku 1680 powstało interesujące barokowe wyposażenie. W XVIII w. świątynię obudowano z zewnątrz cegłą i otynkowano. W 2. poł. tego stulecia wprowadzono do wnętrza ołtarz ambonowy. Prawdopodobnie około 1934 r. wzmocniono ścianę szczytową dostawiając kruchtę  ze ścianami w formie grubych przypór. W okresie tym, na terenie istniejącego wówczas wokół kościoła cmentarza, wzniesiono niewielki budynek, którego dokładnego pierwotnego przeznaczenia nie znamy.

Rybaki nafta
Ponad 50 lat temu Rybaki pod Krosnem Odrzańskim znalazły się na pierwszych stronach największych gazet w kraju z powodu odkrycia bogatych złoż ropy naftowej. Wiercenia zaczęły się w lutym 1961, a skończyły 12 września. Produkcja ruszyła w listopadzie. Zjechali się nafciarze z całej Polski i ... pożenili się  z miejscowymi dziewczynami.  Wskazanie tego miejsca było wynikiem oryginalnych przemyśleń geologów wykształconych jeszcze przed wojną. Już w latach 50. podejrzewali, że mogą coś tu znaleźć. Po kilku latach, w 1968 - powstaje Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Zielonej Górze.

 

Trasa Dębowy Las SZLAK NIEBIESKI

Trasa: Krzyż w okolicach Bytomca - polder Krzesin-Bytomiec - krzyż
Rodzaj trasy: krajobrazowo-przyrodnicza
Stopień trudności: Łatwa
Czas przejścia: 1,5h (5km)
Walory: Krzesiński Park Krajobrazowy i Polder Krzesin-Bytomiec.

Bytomiec

Wieś o niedługim rodowodzie. Założona jako kolonia w XVIII w i rozbudowana na przełomie XIX i XX w. W okolicy trzy stanowiska archelogiczne.

Krzesiński Park krajobrazowy
Krzesiński Park Krajobrazowy został utworzony w 1998 r. na terenie 3 gmin: Cybinka, Gubin i Maszewo, rozporządzeniem Wojewody Zielonogórskiego. Jego powierzchnia wynosi 8546 ha i obejmuje tereny pradoliny Odry oraz ujściowy fragment koryta rzeki Nysy Łużyckiej lezący naprzeciwko Połęcka. Charakterystyczną cechą Parku jest duży udział w jego powierzchni łąk i pól. Najcenniejszym obszarem Krzesińskiego Parku Krajobrazowego jest zalewany okresowo polder przeciwpowodziowy Krzesin-Bytomiec. Duże obszary okresowo zalewanych lub podmokłych łąk stwarzają odpowiednie warunki bytowania dla wielu gatunków zwierząt.

Szydłów
Kiedyś na Odrą, niedaleko Bytomca, istniało miasto Szydłów. Było położone na prawym brzegu Odry na przeciw ujścia Nysy Łużyckiej. Szydłów otrzymał prawa miejskie w latach 30-tych XIII w. Był ośrodkiem władzy administracyjnej i sądowniczej. Źródła historyczne z XIII i XIV w. wspominają także o innej siedzibie kasztelana znajdującej się w Szydłowie. Najwcześniejsi kasztelanowie wymienieni są w latach 1232 i 1236. Położenie geograficzne grodu w pobliżu obu rzek miało strategiczne znaczenie. Gród ten najprawdopodobniej został zniszczony przez okopy wojskowe z czasów wojen szwedzkich w XVII w. i stał się wsią.  Pozostałości takie jak ruiny budynków, czy fundamenty kościoła można zaobserwować wśród nadodrzańskich mokradeł do dnia dzisiejszego. Po wsi, a właściwie mieście pozostały ziemne wały zwane okopami szydłowieckimi. Wieś tę w 1910 roku zamieszkiwało jeszcze 34, a w 1939 roku 22 mieszkańców.

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego