Pismo FORUM Regionalnych Organizacji Turystycznych do Premiera

Szanowny Panie Premierze,

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych to organizacja skupiająca Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT-y) z całej Polski. Członkami ROT-ów są samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, działające na rzecz rozwoju turystyki. Z niepokojem śledzimy coraz trudniejszą sytuację członków naszych organizacji, w szczególności przedsiębiorców, spowodowaną kolejnymi lockdownami. Docierają do nas niepokojące informacje o likwidacji obiektów turystycznych i zwolnieniach pracowników, co skłania nas do przedstawienia Panu Premierowi naszych postulatów dotyczących wsparcia branży turystycznej.

Dramatyczną sytuację branży potwierdzają dane GUS: w 2020 z turystycznych obiektów noclegowych w Polsce posiadających 10 lub więcej miejsc skorzystało 17,9 mln turystów, o 49,9% mniej niż w roku 2019. Wykupili oni 51,4 mln noclegów, o 45,0% mniej niż rok wcześniej. Obłożenie obiektów noclegowych wyniosło w ubiegłym roku 26,8%, o 13,8% mniej niż w 2019 roku. Pierwszy kwartał 2021 r. roku przyniósł branży hotelarskiej kolejny kryzys. Jak podaje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego w marcu br. 17% hoteli w Polsce pozostała zamknięta, a z kolei wykorzystanie miejsc w 57% hoteli otwartych wyniosło poniżej 10%. Już ponad 100 tys. osób straciło pracę w branży hotelarskiej, a kolejne 16 tys. zostanie wkrótce zwolnionych w przypadku braku adekwatnej do strat przedsiębiorstw pomocy finansowej państwa.

 

  1. prezentujemy najważniejsze problemy i związane z tym postulaty środowiska turystycznego, licząc na pozytywne ich rozpatrzenie.

 

  1. Konieczność wsparcia przedsiębiorców w ramach tarcz pomocowych.

Nie do przyjęcia jest informacja, iż rząd – pomimo przedłużonych do 3 maja 2021 roku obostrzeń – nie planuje wydłużenia tzw. instrumentu wsparcia dla branż praktycznie „zamkniętych”. Przedsiębiorcy zwracają ponadto uwagę na niewystarczające środki finansowe przekazane do tej pory w ramach tarcz 2.0 i 6.0. Bezzwrotne jednorazowe pożyczki, czy umorzenie składki ZUS, z pominięciem np. miesiąca listopada 2020 roku, w przypadku wielu firm branży turystycznej, to pomoc dalece niewystarczająca. Samozatrudnieni, np.: agenci turystyczni, piloci, czy przewodnicy terenowi walczą o przetrwanie i są w dużym stopniu wykluczeni przez Państwo z możliwości uzyskania realnej pomocy. Frustrację przedsiębiorców pogłębiają ciągłe zmiany terminów otwierania/zamykania obiektów oraz fakt, iż ogłaszane informacje o zmianach obostrzeń dotyczących COVID-19 wciąż podawane są do wiadomości opinii publicznej zbyt późno. Wątpliwości branży turystycznej budzi niejednokrotnie także zawiłość przepisów.

Apelujemy w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Regionalnych Organizacjach Turystycznych o wydłużenie instrumentu wsparcia dla branży turystycznej i okołoturystycznej, w postaci pokrycia do 70% straty małych i średnich przedsiębiorców (MSP) - z rozszerzeniem na mikro przedsiębiorców - za miesiąc kwiecień, maj i ewentualnie czerwiec 2021. Postulujemy rekompensaty finansowe, które pokryłyby straty związane z zatrzymaniem działalności gospodarczej spowodowane obostrzeniami. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że w przypadku długiego zastoju w branży turystycznej, powinni być zwolnieni z opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za każdy miesiąc, w którym prowadzenie działalności nie było możliwe ze względu na wprowadzone obostrzenia. Prosimy także o objęcie wsparciem osób samozatrudnionych, uproszczenie wszelkich formalności związanych z pozyskiwaniem środków finansowych w ramach tarcz pomocowych oraz o niezwłoczne publikowanie rozporządzeń z precyzyjnymi zapisami, regulującymi możliwość otwarcia obiektów.

 

2. Konieczność większego wsparcia turystyki w ramach Krajowego Programu Obudowy (KPO) oraz funduszy europejskich.

Jak donosiła „Rzeczpospolita” w artykule z 12 marca br. (https://turystyka.rp.pl/trendy/nowe/56551-branza-turystyczna-rozczarowana-programem-odbudowy-to-nie-rozwoj-to-przebranzowienie) wysokość wsparcia dla turystyki w ramach KPO opiewała wstępnie na kwotę 5,3 miliarda złotych. Obecny budżet zakłada, iż na turystykę, gastronomię i kulturę łącznie zostanie przeznaczona kwota 1,35 miliarda. To zaledwie 0,5% całego budżetu KPO, podczas, gdy wkład samej turystyki w tworzenie krajowego produktu brutto to 6%.

Apelujemy zatem o znaczące zwiększenie środków na wsparcie sektora turystycznego w ramach KPO. Proponujemy, aby budżet na turystykę wynosił 6% całego budżetu KPO.

Ponadto pragniemy zasygnalizować problem niewystarczających środków, dedykowanych turystyce, które pochodzić będą z funduszy europejskich dla Polski na lata 2021-2027. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało wstępne założenia podziału środków finansowych na poziomie centralnym. Przykładowo, w Planie Finansowym Programu Polski Wschodniej zakłada się, że alokacja środków na zwiększenie kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i innowacjach społecznych wyniesie 155 mln. euro (kwota ta nie obejmuje wsparcia przedsiębiorców, którym dedykowany jest osobny priorytet). Jest to jednak kropla w morzu potrzeb branży, która jako najbardziej poszkodowana potrzebuje zdecydowanie większych funduszy na inwestycje oraz promocję turystyki.

Prosimy o przeznaczenie na turystykę zdecydowanie większej puli funduszy w ramach centralnych programów pomocowych dostępnych na lata 2021-2027. Branża, która na skutek zamykania lub ograniczania działalności ucierpiała najbardziej dotkliwie, nie może być dyskryminowana w podziale funduszy europejskich.

 

Mamy świadomość, że przyśpieszenie luzowania obostrzeń, które zapowiada obecnie Rząd, jest możliwe dzięki przyspieszeniu szczepień. Dlatego też rekomendujemy wypracowanie przejrzystych zasad podróżowania, które po szczepieniu umożliwiałyby swobodne przemieszczanie się turystów. Wyrażamy przekonanie, że realizacja niniejszych postulatów to szansa na uratowanie polskiego sektora turystyki.

 

Stanowisko i postulaty FROT związane z odmrażaniem branży turystycznej –  Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

 Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego