Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia

 W pierwszych latach XVII wieku, na wschód od miasta, wybudowano potężną twierdzę. Jej fundatorem był elektor brandenburski Joachim Fryderyk. Twierdzę pobudowano wg projektu holenderskiego inżyniera Mikołaja de Kampa. Było to założenie typu nizinnego, o gwieździstym obrysie, ziemnych obwałowaniach i bastionach w narożach. Twierdza pełniła swoje funkcje do połowy XVIII wieku.
Spichlerz jest jednym z najstarszych, a najprawdopodobniej (przyziemie) najstarszym, zachowanym budynkiem w Drezdenku. Jest obiektem wpisanym do Rejestru Zabytków i podlega ścisłej ochronie.
 

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego